Dưới đây là một số khách hàng mà chúng tôi đã may và cung cấp đồng phục trong thời gian qua: